Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environment and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ม.ค. 66

สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสียง (Spot) เกี่ยวกับการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และหน่วยงานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.38 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
26 มี.ค. 63

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ (pdf)

20 มิ.ย. 62

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
20 มิ.ย. 62

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 1.16 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
20 มิ.ย. 62

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

ITA Info Graphics การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.43 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

วิธีการเลี้ยงให้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ชุมชน ขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนเมืองต่างๆ ในด้านการจัดการเก็บ สถานที่กำจัด รวมถึงวิธีการกำจัดที่เหมาะสมเพื่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด

22 มิ.ย. 60

การทำปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลาย

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1