Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

Environment and Pollution Control Office 2

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

 
        ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำดับในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการดำเนินงานอย่างไม่เป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

REGIONAL ENVIRONMENTAL OFFICE

 

           สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ระดับภาคทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศ ระดับพื้นที่ภูมิภาคต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐบาลสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพื้นที่
           ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ส.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้กำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 ดังนี้

 

 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
จังหวัด
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮองสอน  ลําพูน 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ลําปาง พะเยา แพร่  น่าน 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3  พิษณุโลก ตาก อุตรดิษถ์  สุโขทัย เพชรบูรณ์ 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4  นครสวรรค์ กําแพงเพชร อุทัยธานี  พิจิตร 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5  นครปฐม ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6  นนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ประทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7  สระบุรี  ลพบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8  ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5
 อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 6
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู 5
สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11  นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ 6
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร พัทลุง  นครศรีธรรมราช 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15  ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16  สงขลา สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 5