Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยจะมีการจัดทำและเผยแพร่รายงานแจ้งเตือนและคาดการณ์ สถานการณ์หมอกควัน “อากาศบ้านเฮา” ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานฉบับภาพรวมภาคเหนือ และรายจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด ให้แก่คณะทำงานหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับพื้นที่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง ทั้งนี้จะเริ่มเผยแพร่รายงานการแจ้งเตือนฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561