Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองค์การภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยมีการวางแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานราชการในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่เลิศ (HPO) ทั้งนี้ คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ ได้ร่วมกันกำหนดจำนวนแผนการจัดการความรู้ ของ สสภ.2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และวิธีปฏิบัติของการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติโดยมุ่งให้บุคคลากรภายในหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมี นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สสภ.2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง