Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2561 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2 ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบมาณ พ.ศ2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2 ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบมาณ พ.ศ2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2 ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบมาณ พ.ศ2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และนำหลักธรรมาภิบาลใช้ควบคู่กับหลักกฎหมาย ปฎิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง เกิดความ โปร่งใส มีมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยนำนวัตกรรมมาใช้ เหมาะสม กับภาคราชการ และ ปฎิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ในยุค 4.0