Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ)

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ)

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 จังหวัดภาคเหนือ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-4 การนี้ได้หารือในประเด็นนโบาย ตัวชี้วัด ของ ทส. การจัดการขยะ คุณภาพน้ำ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการโครงการต่างๆ ข้อสั่งการของ รมว.ทส. ด้านการจัดการพื้นที่ป่า การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ชัดเจน สามารถนำมาใช้ประเมินปัญหา ความต้องการในพื้นที่ได้จริง การสร้างต้นแบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ทส. ทราบต่อไป