Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา และผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้สามารถควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านต่อไป การนี้ทาง สสภ.2 ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน นำส่งห้องปฏิบัติการของ สสภ. 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการเข้าถึงระบบประปาหมู่บ้านที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่อไป