Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

 

ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้รับตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปา จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำ จำนวนทั้งหมด 3 ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ รายพารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพของแหล่งน้ำแต่ละประเภท จำนวนทั้งหมด 28 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง ความขุ่น สี คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟต ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ความกระด้าง สารละลายได้ทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด สารแขวนลอย ไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย ฟอสฟอรัส โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อีโคไล และโลหะหนัก  เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และน้ำประปา ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประกาศของกรมอนามัย พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทดสอบได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017) ที่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือ หากการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแล้วเสร็จ จะจัดส่งรายงานผลการทดสอบให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลข้อมูลไปใช้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

แกลเลอรี่