Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 2 ตัวอย่าง บริเวณต้นน้ำ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำ), บริเวณท้ายน้ำ (จุดบรรจบลำห้วยแม่มอญกับจุดระบายน้ำแร่) และน้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง บริเวณโรงกรองน้ำประปา ให้แก่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ การตอบข้อซักถามในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ และได้ส่งตัวอย่างน้ำทั้ง 3 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดสอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้วจะทำการประเมินคุณภาพน้ำและแจ้งให้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แกลเลอรี่