Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ดำเนินการลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและจัดการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจฯ พบว่า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง โดยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 แห่ง เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) และกำจัดด้วยการเผากลางแจ้ง (Open Burn) ทั้งนี้ ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จึงได้ดำเนินการให้คำแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งจะดำเนินการจัดทำคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

แกลเลอรี่