Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดแยกขยะของสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

คัดแยกขยะของสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกันคัดแยกขยะของสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลปริมาณขยะของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดการขยะภายในสำนักงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

แกลเลอรี่