Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(อถล.) ประจำปี 2564

วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(อถล.) ประจำปี 2564

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาลตร์สิ่งแวดล้อม สสภ.2 วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(อถล.) ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยคิง เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะต้นทาง การลดใช้พลาสติกและโฟม และการจัดตั้งธนาคารขยะรัไซเคิลบ้านห้วยคิง  ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย อสม.และราษฎรบ้านห้วยคิง จำนวน 40 คน การจัดการฝึกอบรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แกลเลอรี่