Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุง (งานก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุง (งานก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุง (งานก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

งานก่อสร้าง

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง