Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance) ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ และกลุ่มผู้ที่อยู่ท้ายลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงการในขั้นสุดท้ายก่อนสรุปผลและจัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการทบทวนค่าสถิติต่างๆ ให้มีการแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลให้ชัดเจน และมีข้อเสนอแนะโครงการในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม โดยให้มีการขุดลอกแม่น้ำ การสร้างเขื่อน ทำนบ ประตูกั้นน้ำ ซึ่งผู้จัดได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ไปดำเนินการปรับปรุงในรายงานต่อไป