Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 จุดเก็บ เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ได้แก่ บริเวณ 1) สะพานฝายยาง 2) สะพานออเร้นจ์ 3) สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4) สะพานช้างเผือก 5) สะพานเขลางค์นคร และ 6) สะพานเสตุวารี และได้นำส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารมลพิษ

เก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 จุดเก็บ เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ได้แก่ บริเวณ 1) สะพานฝายยาง 2) สะพานออเร้นจ์ 3) สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4) สะพานช้างเผือก 5) สะพานเขลางค์นคร และ 6) สะพานเสตุวารี และได้นำส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารมลพิษ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 จุดเก็บ เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ได้แก่ บริเวณ 1) สะพานฝายยาง 2) สะพานออเร้นจ์ 3) สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4) สะพานช้างเผือก 5) สะพานเขลางค์นคร และ 6) สะพานเสตุวารี และได้นำส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารมลพิษ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สภาพโดยรวมทั่วไปของแม่น้ำวัง มีลักษณะดังนี้
1. น้ำนิ่ง ปริมาณน้ำมาก เนื่องจากมีการกั้นฝายยาง สามารถมองเห็น ปลา พืชน้ำ และสาหร่ายใต้น้ำ ได้ชัดเจน 
2. ค่าความลึกของลำน้ำอยู่ระหว่าง 0.8 – 2.8 เมตร ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.48 – 7.75 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) อยู่ระหว่าง 3.00 – 8.30 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. พบพืชใต้น้ำและเศษวัชพืชจำนวนมาก มีคราบลอยอยู่บนผิวน้ำและกระจายอยู่ทั่วลำน้ำ 
4. บริเวณริมฝั่ง พบมีการระบายน้ำทิ้งจากท่อลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 8 ท่อ น้ำทิ้งที่ระบายมีลักษณะขุ่นสีขาวถึงดำ มีกลิ่นเหม็น และมีเศษอาหารปะปน 
5. จุดเก็บที่ 4 พบมีการทำทุ่นลอย เพื่อกักเศษที่ลอยบนผิวน้ำ ทำให้บริเวณนั้นพบคราบน้ำมันและเศษขยะเป็นจำนวนมาก 
6.พบถุงพลาสติก ขวดแก้ว เศษแก้ว ขวดพลาสติก และเศษอาหาร บริเวณริมฝั่งน้ำและในลำน้ำ
เพื่อเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและส่งตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษ จำนวน 6 จุดเก็บ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลคุณภาพน้ำ สำหรับเป็นเเนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดต่อไป
#รักษ์น้ำวัง

แกลเลอรี่