Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(มฝ.2) จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(มฝ.2) จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.พะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(มฝ.2) จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  กล่าวเปิดโดยนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด    และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจารุวรรณ ไชยกันทะ นักวิชการการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการถอดบทเรียนการบันทึกและรายงาน(มฝ.2)    ความรู้ด้านขยะมูลฝอยที่จำเป็นสำหรับ(มฝ.2)และการเพิ่มศักยถาพเจ้าหน้าที่ในการบันทึกรายงาน มฝ.2 และการเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(คพ.1) โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 85 คน เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

แกลเลอรี่