Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 แห่ง จาก 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน ซึ่ง อปท. ส่วนใหญ่ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายในครัวเรือนชุมชนเป้าหมายในแต่ละ อปท. เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในชุมชนให้ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของแต่ละ อปท. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของโครงการให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท.ทั้ง 4 แห่งดังกล่าวข้างต้น