Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ย.60 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าหารือกับ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 พ.ย.60 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าหารือกับ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 พ.ย.60 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าหารือกับ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean&Green City) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ได้หารือคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบที่มีการจัดการขยะที่เหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่เพื่อจะทำการถอดบทเรียนการจัดการขยะนอกจากนี้ได้มีการ หารือแผนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเข้าไป ดำเนินการในพื้นที่จั้งหวัดพะเยา