Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการปรับขนาดองค์กรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ณ ห้องประชุม

เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการปรับขนาดองค์กรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ณ ห้องประชุม

วันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายสิทธิชัย มุ่งดี ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน ผอ.สสภ.2 ลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการปรับขนาดองค์กรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ณ ห้องประชุม สป.ทส. ชั้น 17 และห้องประชุม ศทส. ชั้น 10 โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค กำหนดขนาดของแต่ละ สสภ. กำหนดส่วนงานและอัตรากำลัง ประกอบในการปรับปรุงโครงสร้างของ สป.ทส.ต่อไป