Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการฝึกอบรม "เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานแนวพระราชดำริ" จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ตามแนวพระราชดําริ (โครงการปิดทองหลังพระ) มิติสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดการฝึกอบรม "เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานแนวพระราชดำริ" จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ตามแนวพระราชดําริ (โครงการปิดทองหลังพระ) มิติสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดการฝึกอบรม "เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานแนวพระราชดำริ" จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ตามแนวพระราชดําริ (โครงการปิดทองหลังพระ) มิติสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริจังหวัดลำปาง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การจัดการวัสดุชีวมวลโดยเตาเผาขนาดเล็ก "เตาเผารักษ์โลก" โดยวิทยากรกลุ่มนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์และพลังงานยั่งยืน จังหวัดเชียงราย และฐานที่ 2 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเก่าเหลือทิ้งสู่ชุมชน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งมีกลุ่มหมายเป็นเยาวชน ผู้นำ และประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมจำนวน 60 คน