Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมหารือการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมหารือการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมหารือการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามแผนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 มีความโปร่งใส รัดกุม รอบคอบ เหมาะสม และเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการต่อไป