Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงว่า สสภ.2 ได้ดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในสำนักงาน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 31กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้บริเวณพื้นที่ตั้ง สสภ.2 ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

แกลเลอรี่