Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เข้าตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ลงพื้นที่เข้าตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยนางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เข้าตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” เป็นครั้งที่ 2 จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานราชการ พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประเภท ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Waste water Tank) มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยขณะทำการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งผลให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป