Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยนางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ประเภทฟาร์มสุกร จำนวน 7 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
1. เกศราฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง 2. แก้วฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
3. พุทธินันท์ฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง 4. ฉัตรกัญญาฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
5. สุพินฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง 6. เพลินฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
7. ศุภกฤตฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ พบว่าฟาร์มสุกรส่วนใหญ่
ไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความสกปรกและกลิ่น จึงได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งผลให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

แกลเลอรี่