Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง

พื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยนางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ประเภทฟาร์มสุกร จำนวน 4 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
1. อานนท์ฟาร์ม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
2. จำลองฟาร์ม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
3. สุทินฟาร์ม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
4. รุ่งโรจน์ฟาร์ม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่เป็นประเภทบ่อหมักแก๊สชีวภาพ และไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความสกปรกและกลิ่น จึงได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งผลให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

แกลเลอรี่