Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563