Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

ตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่
เข้าตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” พื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา
จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานราชการ พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประเภทคลองวนเวียน และ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Waste water Tank) มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยขณะทำการตรวจสอบได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและน้ำใช้ รวมจำนวน 2 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งผลให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป