Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรม เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยมีวิทยากรจาก บริษัทเคโมไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้อบรม ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วยหัวข้อ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสารเคมีและของเสียภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ได้มีการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทดสอบ ของส่วนวิเคราะห์ฯ (Work Shop) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ สามารถนำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุง กำหนดเเนวทางป้องกัน แก้ไขทางด้านความปลอดภัยและการกำจัดของเสียต่อไป