Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ

ประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน ซึ่งก่อนการประชุมนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 6 ข้อ ได้แก่
1. ในการรายงานจุดความร้อน (Hot spot) ให้ยึดจำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบโมดิส (Modis) เป็นหลัก
2. การรักษามาตรฐานการทำงานในการควบคุมการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่
3. การให้สวัสดิการแก่ทีมงานดับไฟที่ประสบอุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
4. การประกาศช่วงห้ามเผาของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้เห็นได้ง่ายและการทำแผ่นพับของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
5. ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภองาว แม่เมาะ และวังเหนือ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ประจำทุกปี
6. การกำชับตำรวจในการป้องปรามกับผู้ลักลอบเผาในพื้นที่ป่า และบ่อขยะ
การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ รองผู้ว่าราชการทราบ และการมอบเวชภัณฑ์ยาและหน้ากากอนามัยจากสาธารณสุขจังหวัดลำปางให้ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปมอบให้ทีมดับไฟป่าในพื้นที่ต่อไป