Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

ตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่
เข้าตรวจประเมิน และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จำนวน 2 แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
2. โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา
จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานราชการ พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประเภท Activated Sludge AS มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยขณะทำการตรวจสอบได้ทำการเก็บตัวอย่างบน้ำทิ้งและน้ำใช้ รวมจำนวน 4 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งผลให้ชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป