Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 2563 รอบที่ 1

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 2563 รอบที่ 1
วันที่ 17 กพ. 63 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สสภ.2 โดยนายณัฐชานนท์ อุตสม ได้เป็นผู้แทน ผอ.สสภ.2 เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม ทสจ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานสังกัด ทส. จำนวน 9 หน่วยงาน ซึ่งได้หารือในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดเตรียมข้อมูลและการเข้าพบ ผวจ.ลำปาง ในวันที่ 3 มีค. 63 เวลา 9.00-9.30 น. โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำและส่งข้อมูลประเด็นสำคัญเพื่อให้ ผตร. นำหารือ ผวจ.ลำปาง ตามแบบฟอร์มและจัดส่งให้ ทสจ.ลำปาง ในวันที่ 19 กพ. 63 เวลา 12.00 น. พร้อมทั้งประสานให้ผู้บริหารหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ลำปาง ทั้ง 9 แห่ง ร่วมพบ ผวจ.ลำปาง พร้อมทีม ผตร.ทส. 2) กำหนดการประชุมตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-4 มีค. 63 โดยจะเป็นการประชุมในวันที่ 3 มีค. 63 ณ สถาบันคชบาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และการลงพื้นที่ในพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานด้านระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ และพื้นที่เตรียมการเขต อช.เขลางค์บรรพต ในวันที่ 4 มีค. 63 ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร และ อ.เมือง จ.ลำปาง 3) ประเด็นการดำเนินงานการขับเคลื่อนการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกของหน่วยงาน ทส. ทั้งหมด ขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปข้อมูลจัดส่งให้ สสภ.2 เพื่อรายงานในภาพรวมของ ทส. ในพื้นที่ต่อไป