Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 14 กพ. 63 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.2 พร้อมด้วยนายณัฐชานนท์ อุตสม ผอ.ยส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายเจริญฤิทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เป็นประธานการประชุม โดย ผอ.สสภ.2 ได้นำเสนอหลักการข้อเสนอโครงการพลิกฟื้นแม่น้ำวังให้มีชีวิต 1 ใน 6 โครงการในนามจังหวัดลำปางเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการในการจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แต่ละจังหวัดไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน หรือมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนสำคัญที่เคยมีมติ/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยพิจารณาดำเนินการในเชิงพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอโครงการในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดในวาระที่ประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไป