Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553 เวลา 13.00 นายสิทธิชัย มุ่งดี ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง (สสภ.2) เป็นผู้แทน ผอ.สสภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน โดย ผวจ.ลำปางได้มอบนโยบายการจัดการขยะมี 2 แนวทาง คือ 1) การคัดแยกเพี่อ Recycle และ 2) Waste to Energy ทั้งนี้ ต้องการให้จังหวัดลำปางมีกลุ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะเพียงหนึ่งเดียวโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำการสัมมนารับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจน ในส่วนการจัดการน้ำเสีย เห็นควรให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครลำปาง ผลักดัน อปท.ให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและมีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะ อปท. ริมแม่น้ำวัง เช่น ทต.เมืองเขลางค์และทต.ล้อมแรด ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ 2563 ด้วย