Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  ซึ่งมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการหลัก ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศต่อไป

ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรของท่านให้ก้าวไปสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงใคร่เชิญชวนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ทาง http://www.cfologov.com

เอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการอย่างย่อ

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1

ขนาดไฟล์:10.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

ขนาดไฟล์:9.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

ใบสมัคร

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง