Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 กันยายน 2562 นำโดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

วันที่ 4 กันยายน 2562 นำโดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

วันที่ 4 กันยายน 2562 นำโดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ระบบประปาหมู่บ้าน ที่มีผลการทดสอบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ จำนวน 23 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 แห่ง คณะกรรมการและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 140 คน และมีการเสวนาในหัวข้อ บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพน้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 รวมถึงการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดการทบทวนกระบวนการ รวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนทำความเข้าใจในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้สามารถผลิตน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งภายหลังจากการประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นทั้งหมดรวบรวม เพื่อสรุปเป็นประเด็นรายละเอียด เพื่อพัฒนาโครงการฯ ในปีงบประมาณต่อไป

แกลเลอรี่