Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ม.ค. 61 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมการป้องกันปัญหาไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย และการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณสองข้างถนนและสถานที่สาธาระณอื่นๆ

วันที่ 31 ม.ค. 61 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมการป้องกันปัญหาไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย และการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณสองข้างถนนและสถานที่สาธาระณอื่นๆ

วันที่ 31 ม.ค. 61 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมการป้องกันปัญหาไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย และการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณสองข้างถนนและสถานที่สาธาระณอื่นๆ ณ ห้องประชุม อลต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายสุรินทร์ ปัญญาจันทน์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นลำปางเป็นประธานที่ประชุม โดยมีผู้แทนจาก ทสจ. สสจ. อบจ. และผู้บริหาร อปท.ต่างๆทั่ว จ.ลำปาง จำนวน 150 คนเข้าร่วมประชุม
จังหวัดลำปางได้พิจารณาเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอยของ อปท. จึงเสนอให้ อปท. ดำเนินการดังนี้
1)จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันไฟลุกลามจากพื้นที่ใกล้เคียง
2)จัดเวรยามเฝ้าระวังไม่ฝห้เกิดไฟไหม้บ่อขยะ
ด้านผู้แทน สสภ.2 ได้เสนอแนะให้มีการขับเคลื่อนการนำขยะมาทิ้งในบ่อของ อบจ. ที่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสนอให้ อปท. ที่ห่างไกลจากบ่อขยะของ อบจ. ให้มีการปรับปรุงบ่อขยะโดยดำเนินการแบบฝังกลบ(control dump) และการรวมกลุ่ม(cluster) ตาม roadmap การบริหารจัดการขยะของจังหวัดลำปาง