สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)