Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

        “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในสภาวะที่ดีและยั่งยืน”