Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการขยะ น้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยในเบื้องต้นนี้จะมีการจัดการสาธิตการหมักปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ