Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

  • จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล แผน และมาตรการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
  • จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับท้องถิ่น
  • ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย